Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van

DI-MADE®

Versie 1.015 | Laatst gewijzigd 20-10-2021

Algemene Voorwaarden DI-MADE® V1.015

Het volgende formulier is persoonlijk opgesteld voor en door DI-MADE®. DI-MADE® verstrekt geen juridische adviezen, dit formulier is daarom uitsluitend bedoeld voor diensten die geleverd worden door DI-MADE®. Wij verzoeken U vriendelijk dit formulier grondig door te lezen voordat U ondertekend.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met het ondertekenen van dit formulier geeft U toestemming dat gegevens van U worden verwerkt. De gegevens die zijn verkregen en eventueel in de toekomst nog verkregen zullen worden, zullen uitsluiten voor service gerichte-, promotie-, administratieve- en facturatie doeleinden worden gebruikt.

Bij het tekenen van dit formulier geef ik toestemming voor de volgende voorwaarden:

 

1.1 Ik zal  worden geïnformeerd over de gegevens die over mij worden uitgewisseld. Ik heb daarbij recht op verklaring van welke gegevens er zijn uitgewisseld, met welke reden(en) en aan wie.

1.2 Ik geef DI-MADE® toestemming voor het (her)gebruiken van mijn al bestaande vormgeving voor het aanleveren van hun diensten.

1.3 Indien gegevens niet meer noodzakelijk zijn zullen deze worden verwijderd dan ook niet meer opnieuw worden geregistreerd. Dit betekent dat verstrekte gegevens, met uitzondering van de NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), na oplevering van service(s) direct verwijderd zullen worden.

1.4 Deze toestemming is geldig voor de volledige duur van het project. Na oplevering/afronding zullen gegevens worden verwijderd en uitsluitend nog te vinden zijn op al bestaande offertes en facturen die in bezit zijn van mijzelf en nog een jaar na opleveringen te vinden zullen zijn op een offline digitaal betstanden systeem in bezit van het DI-MADE®. Ook dit zullen alleen NAW-gegevens en eventueel een telefoonnummer/e-mail adres zijn.

1.5 Ik kan ten alle tijden inzage verkrijgen in de over mij verwerkte persoonsgegevens ten behoeve van de doelen genoemd in artikel 15 eerste lid van de algemene verordening gegevensbescherming.

1.6 Ik kan op elk gewenst moment rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens eisen, indien voor zover mogelijk en niet in strijd met andere wettelijke plichten, of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens. 

1.7 Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. In sommige gevallen kan het intrekken van toestemming gevolgen hebben voor diensten die al opgeleverd zijn of voornamelijk op diensten die nog geleverd moeten worden.

 

Algemene Voorwaarden Dienstverlening

1. Definities

1.1 Algemene voorwaarden: De algemene voorwaarden

1.2 Overeenkomst: Een document dat door beide partijen is ondertekend met daarin de afspraken met betrekking tot de door opdrachtnemer te verrichten – en de door opdrachtgever te aanvaarden werkzaamheden zijn vastgelegd.

1.3 Opdrachtgever: Iedere (rechts-)persoon die met de opdrachtnemer een overeenkomst wenst af te sluiten of al is aangegaan.

1.4 Opdrachtnemer: DI-MADE® | Digital Marketing & Design.

1.5 Partijen: Opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk

2. Toepassingen

2.1 De algemene voorwaarde zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen en iedere aanbiedingen, opdrachten, diensten etc. tussen partijen, ook wanneer die niet mochten leiden tot- of niet in verband staan met de overeenkomst.

2.2 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepassing van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.4 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Overeenkomst & Opzegging

3.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor de één jaar tenzij beide partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.2 Indien geen duur van de overeenkomst wordt overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

3.3 Indien er een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd geldt er een opzegtermijn van 3 (drie) maanden.

3.4 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

3.5 Bij een overeenkomst van 12 maanden of langer kan op verzoek van de wederpartij de werkzaamheden in het kader van een verstrekte opdracht voor de duur van maximaal twee (2) maanden worden onderbroken c.q. stilgelegd. Na verloop van genoemde periode worden de werkzaamheden door opdrachtnemer hervat.

3.6 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van opdrachtnemer vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

3.7 Het opzeggen van een overeenkomst geschiedt per e-mail aan info@di-made.com of per aangetekende post en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (een) maand, tegen het einde van de overeengekomen looptijd van de overeenkomst. Na het verlopen van de looptijd van het contract, wordt het contract automatisch met dezelfde periode verlengd.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzet belasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.

4.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.

5. Betalingen

5.1 Door ervoor te kiezen om een product en/of dienst af te nemen bij de opdrachtnemer, gaat opdrachtgever akkoord de éénmalige, maandelijkse, jaarlijkse en/of anders overeengekomen bedragen volledig te volstrekken, binnen overeengekomen termijn.

5.2 Opdrachtgever gaat akkoord dat betalingen, die op frequentie zijn overeengekomen en zich periodiek zullen herhalen, zullen worden uitgevoerd doormiddel van automatische incasso om continuïteit te behouden in het werkproces.

5.3 Betaling dient te geschieden op de door opdrachtnemer in de overeenkomst aangegeven wijze. De eerste factuur dient binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te zijn voldaan. De werkzaamheden starten wanneer de eerste factuur voldaan is.

5.4 Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld.

5.5 Veertien dagen na het verstrijken van de betalingstermijnen van 14 (veertien) dagen na de factuurdatum is opdrachtgever in verzuim. Vanaf het moment dat verzuim intreedt is opdrachtgever over het opeisbare bedrag 1% rente per maand of de wettelijke rente indien die hoger is, verschuldigd.

5.6 Wanneer opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn betalingsverplichtingen komen alle buitengerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15%, met een minimum van €150,-.

5.7 Indien er is gekozen om een overeengekomen bedrag te betalen in termijn, kunnen deze termijn worden voldaan doormiddel van een SEPA automatische incasso.

5.8 SEPA automatische incasso wordt wordt uitgevoerd aan het einde van elke maand. Een enkele uitzondering hierop is het voldoen van het eerste termijn. Deze moet worden voldaan zodra de overeenkomst is getekend door beide partijen om het dienstverband te starten.

6. Wijziging & Meerwerk

6.1 Indien opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande schriftelijke instemming van opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

6.2 Opdrachtgever is zich bewust en aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 4.1 de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.

6.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken zal opdrachtnemer opdrachtgever altijd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

6.4 De gebruikelijke kosten tellen 30,- euro (€) exclusief belasting toegevoegde waarde (BTW).

7. Uitvoering

7.1 Opdrachtnemer start met de werkzaamheden wanneer de betaling van de eerste factuur en een akkoordverklaring van de overeenkomst zijn ontvangen. 

7.2 De volledige website en/of marketingcampagne gaat live wanneer de volledige factuur is voldaan, mits de keuze is gemaakt om te betalen in meerdere termijnen.

7.3 Opdrachtgever zal alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden noodzakelijk zijn, waaronder de FTP-gegevens en de CMS inloggegevens, op tijd aan opdrachtnemer verstrekken. Indien de gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, dan kan opdrachtnemer de bestaande website niet optimaliseren en heeft opdrachtnemer in eerste instantie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien opdrachtgever ook op een daartoe strekkend verzoek nalaat de verzochte gegevens te verstrekken, of anderszins in gebreke blijft met nakoming van enige voorwaarde uit overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst buitengerechtelijke te ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer om volledige betaling (inclusief rente en kosten)te vorderen conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

7.4 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren.

7.5 Opdrachtnemer kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door opdrachtgever gewenste resultaten bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatverbintenis.

7.6 Indien overeengekomen is dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van de onderdelen uit een latere fase opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase heeft goedgekeurd en/of betaald.

7.7 Indien artikel 3.5 van toepassing is en opdrachtgever een verzoek om de werkzaamheden te hervatten nalaat, dan is opdrachtnemer gerechtigd om de 

werkzaamheden te hervatten en de kosten daarvoor conform de geldende overeenkomst te factureren.

7.8 Indien artikel 3.5 van toepassing is en de werkzaamheden door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden hervat, dan is opdrachtgever de voor de opdracht geraamde kosten over de periode volgend op de genoemde termijn aan opdrachtnemer verschuldigd.

8. Voltooiing

8.1 Indien opdrachtnemer, ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een termijn te overschrijden zal op opdrachtnemer opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen.

8.2 Wanneer in de overeenkomst een termijn overeengekomen is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden is dit te allen tijde een indicatief termijn en nooit een fataal termijn.

9. Privacy & Geheimhouding

9.1 Geheimhouding van inhoudelijke en vertrouwelijke informatie, die partijen van elkaar hebben gekregen in het kader van de overeenkomst, is verplicht voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever.

9.2 Opdrachtnemer heeft het recht om de naam en logo van de opdrachtgever te gebruiken al referentie. Meer informatie of het gebruik voor promotiedoeleinden zal losstaand en schriftelijk moeten worden overeengekomen.

9.3 Voor meer informatie over hoe DI-MADE® omgaat met bedrijfsgegevens en privacy, informeer het privacy beleid dat is aangeschreven voor DI-MADE®. Door overeen te komen met de algemene voorwaarden, geldt automatisch akkoord met het bovengenoemde privacy beleid.

10. Overdracht

10.1 Geen van beide partijen is gerechtigd om de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan de derden zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

11. Apparatuur & Software

11.1 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor apparatuur en faciliteiten die toegang geven tot een netwerk. Op dit netwerk moet opdrachtgever de door opdrachtnemer verstrekte diensten kunnen ontvangen. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de gemaakte communicatiekosten.

12. Beheer

12.1 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de diensten, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de samenstelling van de lijst met zoekmachines waarbij aangemeld wordt.

12.2 Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform de algemene voorwaarden en hetgeen wat van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de dienst(en) mag worden verwacht.

12.3 Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruik- en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige Internetgebruiker verwacht mag worden.

12.4 Opdrachtgever zal de door opdrachtnemer gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de dienst(en) te allen tijde opvolgen.

12.5 Opdrachtnemer is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar diensten te wijzigen. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van de opdrachtnemer een aanmerkelijke, niet tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijden van de opdrachtgever, zal zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.

12.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om technische diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing en/of vertraging van het systeem veroorzaken. Opdrachtnemer beoordeelt of er sprake is van zodanige storing en/of vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan opdrachtgever probleem gerelateerde diensten blokkeren en/of (tijdelijk)uitschakelen, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing en/of vertraging op te heffen.

12.7 Opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door opdrachtnemer te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van opdrachtgever jegens opdrachtnemer ontstaat. 

13. Intellectueel Eigendom

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door de opdrachtnemer verleende diensten rusten bij opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever is uitgesloten.

13.2 De door opdrachtnemer verstrekte stukken aan de opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door opdrachtnemer is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met opdrachtnemer.

13.3 Opdrachtnemer behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.

13.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

14. Aansprakelijkheid

14.1 De totale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 12 maanden, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 200.000,-  (tweehonderd duizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

•Redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van opdrachtgever wordt ontbonden;

•Redelijke kosten die de opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat opdrachtnemer op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

•Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

•Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarde;

14.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000,00 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend euro).

14.3 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 14.1 en 14.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten tenzij sprake is van grove schuld of opzet.

14.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.

14.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door opdrachtnemer geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan opdrachtnemer zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

15. Overmacht

15.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan opdrachtnemer is voorgeschreven.

15.2 Indien een overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

16. COVID-19 & Ziekte

Door de actuele, internationale pandemie COVID-19 heeft DI-MADE® haar Algemene Voorwaarde extra aangepast om een werkbare situatie te realiseren op een veilige manier. De voorzorgsmaatregelen gelden als volgt:

16.1 Bij DI-MADE® wordt gestreefd naar het zoveel mogelijk gebruiken van moderne digitale technologieën. Dit wil ook zeggen dat afraken die digitaal uitgevoerd kunnen worden zullen worden voldaan in een digitale omgeving. Denk hierbij aan videogesprekken. Dit heeft onder andere het voordeel dat, gedurende quarantaine, afstand relatief makkelijk kan worden gerealiseerd.

16.2 Mocht iemand binnen één van beide partijen aanwezig in de overeenkomst besmet zijn geraakt met het COVID-19 virus in de afgelopen 14 (veertien) dagen, dan zal desbetreffende partij overstaande partij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Het is niet verplicht de specifiek persoon te benoemen uit privacy van deze persoon. 

16.3 Mocht er gedurende het termijn van 14 (veertien) dagen een afspraak op locatie gepland zijn, zal deze afspraak zich voortzetten in de vorm van een videoafspraak om verspreiding van het COVID-19 en verdere gezondheidsproblemen te voorkomen. Mochten partijen hier onderling niet overeen kunnen komen, dan zal deze afspraak te vervallen komen.

16.4 Mocht Besmetting van het COVID-19 ervoor zorgen dat diensten niet kunnen worden uitgevoerd en/of opgeleverd kunnen worden, dan zullen beide partijen in overleg overeenkomen met een gepaste oplossing.

17. Rechten

17.1 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomsten en verbintenissen zoals bedoeld in het vorige lid zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Zutphen.

17.2 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.

Er wordt persoonlijke data verzamelt voor de volgende doeleinden en het gebruik van de volgende diensten:

Meer informatie:

Contact informatie

Max de Vries

Online Ondernemer & Oprichter
Vrogteweg 2
7021 MJ Zelhem
The Netherlands
info@di-made.com